Työnantajat

Työnantajamallilla toteutettu henkilökohtainen apu velvoittaa vaikeavammaisen henkilön toimimaan työnantajana, vaikka osa työnantajan velvollisuuksista (esim. palkanlaskenta) olisikin ulkoistettu. Työnantajamallissa avustettava henkilö toimii työnantajana ja kunta korvaa hänelle vammaispalvelulain mukaiset avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset sekä muut laissa määritellyt kulut. Avustettavan ja henkilökohtaisen avustajan välille syntyy työsuhde. Kunnan ja avustajan välille ei synny työsuhdetta tai muuta oikeudellista suhdetta. Sosiaalityöntekijän tehtäviin ei lähtökohtaisesti kuulu työnantajavelvoitteiden hoitamiseen liittyvä sisällöllinen neuvonta.

Työnantajamalli varmistaa yleensä parhaiten avun saajan itsemääräämisoikeuden toteutumisen. Työnantajavastuun kantaminen ei sovi kuitenkaan kaikille. Tästä johtuen on hyvä perehtyä siihen, mitä työnantajalta edellytetään ja mitä se käytännössä tarkoittaa.

Avustettava määrittelee työnantajana itse avustajan työtehtävät sekä vastaa työnantajalle kuuluvista lakisääteisistä velvoitteista. Kunta tai tilitoimisto voi myös hoitaa palkanmaksun työnantajan puolesta. Tämä ei poista kuitenkaan työnantaja-asemaa ja työnjohto-oikeutta vaikeavammaiselta työnantajalta. Viime kädessä vaikeavammainen työnantaja vastaa siitä, että työntekijän (avustajan) oikeudet työsuhteessa toteutuvat. Mikäli avustettava on vajaavaltainen, työnantajana toimii huoltaja tai muu edunvalvoja.