Hakemuksen jälkeen

Vammaispalvelut pyrkivät käsittelemään hakemuksen ilman aiheetonta viivytystä. Päätös tulee kuitenkin saada viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Päätöksessä on aina perustelut, joiden vuoksi kyseiseen ratkaisuun henkilökohtaisen avun myöntämisessä on päädytty.

Henkilökohtaisen avun myönteiseen päätökseen tyytyväisellä seuraava vaihe on avustajan etsintä. Se, mitä kautta henkilökohtainen avustaja hankitaan, riippuu valitusta henkilökohtaisen avun järjestämistavasta. Avustajan hankkimiseen saa ohjeet ja tarvittavan tuen vammaispalveluista. Lähtökohtaisesti varsinainen avustajan hankinta on avun käyttäjän itsensä tehtävä. Tyypillisesti jos päätös on tehty työnantajamallilla toteutettavasta henkilökohtaisesta avusta, voi työpaikasta ilmoittaa esimerkiksi TE-palveluiden sivuilla tai hankkia avustajan itse muuta kautta. Jos päätös on puolestaan tehty palvelusetelistä, saa kunnalta listan kunnan hyväksymistä palveluntuottajista. Jos henkilökohtainen apu toteutetaan ostopalveluna, antaa sosiaalityöntekijä tarkemmat ohjeet siitä miten avustajapalvelu lähtee käyntiin.

Päätöksestä valittaminen

Henkilökohtaisen avun päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua. Päätöskirjeessä on ohjeet muutoksenhaun osalta. Päätöksessä mainitulle kunnan toimielimelle voi tehdä oikaisuvaatimuksen 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatu tiedoksi joko postikirjeellä tai saantitodistuksella. Sosiaalityöntekijät voivat antaa teknistä neuvontaa oikaisuvaatimuksen tekemiseen. Kunnan sosiaaliasiamieheltä tai eri vammaisjärjestöistä saa myös sisällöllistä apua oikaisuvaatimukseen laatimiseen.

Oikaisuvaatimuksessa on oltava mukana:

o taho, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan
o päätös, johon haetaan muutosta
o miltä osin päätökseen haetaan muutosta
o vaatimuksen perusteet
o kaikki muutoksenhakua tukevat liitteet
o allekirjoitus yhteystietoineen

Jos lautakunta edelleen hylkää oikaisuvaatimuksen, siitä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Valitus tulee tehdä kirjallisesti ja mahdollisimman selkeästi. Valituksesta tulee käydä ilmi:

o valittajan nimi ja yhteystiedot
o mihin päätökseen haetaan muutosta
o mitä muutosta vaadit
o selkeät perusteet muutoksenhaulle

Valituskirje voi olla vapaamuotoinen. Mukaan tulee liittää päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä ne asiakirjat, joihin halutaan vedota ja joita ei ole jo aikaisemmin toimitettu sosiaalityöntekijälle. Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeudessa 30 päivän kuluttua päätöksen saapumisesta. Sekä oikaisupyynnön että hallintovalituksen osalta annetuissa valitusmääräajoissa on pysyttävä, sillä myöhässä saapuneita ei käsitellä. Postitoimituksen ollessa kyseessä, lähettäjällä on aina vastuu asiakirjojen perillemenosta ajoissa.

Viranomaisen kanssa asiointiin tyytymätön voi tehdä asiasta muistutuksen kirjallisesti ja vapaamuotoisesti sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Tietoa muistutuksen tekemiseen saat kuntasi sosiaaliasiamieheltä.

Viranomaisen virheellisestä tai epäasiallisesta toiminnasta voi myös kannella sosiaalihuoltoa valvovalle viranomaiselle, esimerkiksi aluehallintovirastolle tai eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelulla ei kuitenkaan voida muuttaa päätöstä.