Eri järjestämistavat ja niiden kustannukset

Eri palveluiden järjestäminen maksaa kunnalle eri verran. Aina ei oteta kuitenkaan huomioon kokonaistaloudellisuutta ja nähdä kuinka paljon onnistuneiden palveluiden myötä rahaa säästyy tai palautuu yhteiskunnalle.

Henkilökohtainen apu tukee avun saajan yhteiskunnallista osallisuutta ja toimijuutta ja tällä on aina suotuisia vaikutuksia paitsi inhimillisesti katsoen, myös yhteiskunnan kustannussäästöjen kannalta. Henkilökohtaisella avulla voidaan tukea myös henkilön työssäkäyntiä. Tämän ohella henkilökohtaisen avun kautta työllistetään myös avustajia.

Osallisuuden lisäksi oikea-aikaiset ja oikeanlaiset palvelut ovat kustannustehokkaita ja tällöin voidaan välttyä raskaammilta palvelukokonaisuuksilta. Esimerkiksi asiakkaan sijoittaminen palveluasumisyksikköön voidaan joissain tapauksissa välttää riittävällä henkilökohtaisella avulla. Kasvava palveluasumisen tarve ja uusien palveluasumisyksiköiden rakentamisen kulut henkilöstöineen ovat kalliimpi vaihtoehto kuin henkilökohtainen apu.

Henkilökohtaisen avun kustannuksissa säästäminen saattaa lisätä kustannuksia muualla. On myös otettava huomioon, että vaikka muiden palveluiden kustannukset eivät kohdistuisi suoraan vammaispalveluille, ne kuitenkin lisäävät yhteiskunnan kokonaiskustannuksia. Esimerkiksi henkilökohtaisen avun riittämättömyys saattaa nostaa asiakkaan tarvetta esimerkiksi kotihoidolle, jonka kustannukset ovat tyypillisesti henkilökohtaista apua suuremmat. Henkilökohtaisen avun hyvinvointia tukeva vaikutus voi näkyä myös vähäisempänä terveyspalvelujen käyttönä.

Henkilökohtaisen avun järjestämistavoissa on kustannuseroja. Mutta myös asiakkaalle sopimaton henkilökohtaisen avun järjestämistapa kasvattaa kustannuksia.. Esimerkiksi työnantajamallin soveltumattomuus asiakkaalle lisää todennäköisesti sekä hallinnollisia että ongelmatilanteiden selvittämisen kustannuksia. Joskus ongelmatilanteita joudutaan ratkomaan oikeusteitse, jolloin kunnalle syntyy aina kustannuksia joko välittömästi tai välillisesti.

Kunnalle voi tulla myös yllättäviä menoeriä, mikäli ei kiinnitetä huomiota tarpeeksi siihen, mitä eri palveluiden hinnat tosiasiallisesti sisältävät. Esimerkiksi ostopalveluyritys voi rajata palvelusisältöään siten, että kunnalle aiheutuu tästä lopulta lisäkustannuksia. Tämä on erityisen tärkeä huomioida palveluita kilpailutettaessa. Laajempi palvelusisältö ja korkeampi hinta voi lopulta olla jopa kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu.