Palveluntuottaja

Palveluntuottajat tuottavat sekä ostopalveluna että palvelusetelillä toteutettavaa henkilökohtaista apua. Ostopalveluna toteutettavassa henkilökohtaisessa avussa avun saaja on sosiaalihuollon asiakkaan roolissa. Palvelusetelillä palveluja ostettaessa avun saaja on enemmän kuluttajan asemassa oleva sosiaalipalveluja kuluttava asiakas.

Henkilökohtaisen avun palveluja tarjoava palveluntuottaja voi olla iso, pieni tai yhdistystaustainen yritys. Palveluntuottajalla ja sen toimintaperiaatteilla sekä reunaehdoilla on suuri merkitys sille, millaista henkilökohtaisen avun palvelua se asiakkailleen tarjoaa tai ylipäätään pystyy tarjoamaan.

Henkilökohtaisessa avussa kaikki pohjaa viime kädessä ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Jokaisella ihmisellä on arvo ja häntä tulee kunnioittaa ainutkertaisena yksilönä, jolla on oikeus elää hyvä ja arvokas elämä. Myös jokaisen elämänhistoriaa ja henkilökohtaista elämänkatsomusta tulee kunnioittaa.

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on tukea vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeutta. Henkilökohtainen apu ei ole pääasiassa hoivaa, hoitoa ja valvontaa, vaikka se voi sisältääkin näitä elementtejä. Vammaisella on oikeus päättää elämäänsä liittyvistä asioista, jolloin henkilökohtaisen avun käyttäjä päättää henkilökohtaisen avun sisällön ja toteutustavan.

Asiakas on kaiken keskiössä henkilökohtaisen avun palvelua toteutettaessa. Hänen mielipiteensä ja toiveensa palvelun sisällöstä ja toteutustavasta on koko palvelun lähtökohta. Asiakkaat ovat yksilöitä yksilöllisine tarpeineen ja toiveineen. Se mikä toimii toisella asiakkaalla, ei välttämättä toimi toisella ja mikä on toiselle tärkeää, ei olekaan toiselle yhtä tärkeää. Palveluntuottajan tulee valvoa, että palvelut täyttävät eettiset kriteerit ja että palvelu sopii yksilöllisesti jokaiselle asiakkaalle.