Vastuukysymyksiä

Palveluntuottaja on vastuussa palvelun asianmukaisesta toteuttamisesta sekä asiakasta että kuntaa kohtaan. Suhteessa kuntaan kyse on sopimuksen täyttämisestä ja asiakkaaseen nähden sosiaalihuollon lakien noudattamisesta. Jos työntekijä on estynyt tulemasta töihin, palveluntuottajan on huolehdittava sijaisen järjestämisestä.

Palveluntuottaja vastaa työnantajana työturvallisuudesta. Palveluntuottaja vastaa siitä, että avustajana toimivat henkilöt osaavat toimia kansalaistaitojen tasolla esimerkiksi hätätilanteissa. Mikäli avustettavalla on jotain erityistarpeita avustamiseen liittyen (esim. katetrointi, jonkin erityislaitteen käyttö), palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että avustajalla on riittävät taidot tätä varten.

Työn luonteen vuoksi avustajalta edellytetään vaitiolovelvollisuutta asiakasta koskevissa asioissa. Palveluntuottajan on otettava työsopimuksiinsa ehto vaitiolovelvollisuudesta. Lisäksi sopimuksessa on syytä mainita, että vaitiolovelvollisuus on voimassa myös palvelusopimuksen päätyttyä. Palveluntuottaja on velvollinen ottamaan huomioon salassapitoa koskevat määräykset kaikessa toiminnassaan, myös alihankintasopimuksia tehdessään.

Palveluntuottaja korvaa asiakkaalle avustajan virheestä aiheutuneet vahingot. Palveluntuottajilla on kuitenkin vakuutusyhtiöltä otettu vastuuvakuutus, jolloin vahingot maksaa useimmiten vakuutusyhtiö. Palveluntuottajan kannattaa kuitenkin huomioida eri vastuuvakuutusten ehdot ja vahinkojen korvausten kattavuus. Jotta korvaustilanteita tulisi mahdollisimman vähän, palveluntuottajan kannattaa panostaa avustajien perehdytykseen. Välttämättä vakuutusyhtiöstä ei saa korvausta, mikäli työnantaja ei ole ohjeistanut avustajaa ja antanut riittävät ohjeet työn tekemiseen.