Laatutekijät ja laadunhallinta

Laatu on henkilökohtaisen avun toteuttamisessa keskeinen elementti. Laatua on puolestaan vaikea ylläpitää ilman, että laadunhallintaan kiinnitetään erityistä huomiota. Assistentti.info on yhdessä henkilökohtaista apua tuottavien palveluntuottajien kanssa laatinut laatukäsikirjan, jossa on määritelty erilaisia laatusuosituksia palvelun tuottamisen tueksi.

Onnistunut henkilökohtaisen avun palvelu on sellainen, että asiakas voi elää elämäänsä haluamallaan tavalla itsenäisesti ja yksilöllisesti. Onnistuneessa palvelussa asiakas kokee palvelun käytön helpoksi, joustavaksi ja miellyttäväksi.

Tässä laadun peruselementtejä:

● Avustaja kunnioittaa avun saajan itsemääräämisoikeutta
● Apu tuotetaan vammaispalveluiden päätöksen ja palvelusuunnitelman mukaisesti
● Palveluaikoja tai -paikkoja ei rajata palveluntuottajan toimesta
● Palvelu huomioi yksilöllisen tarpeen ja palvelun toteuttaminen suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa
● Avustajan saa itse valita
● Palvelun saa joustavasti (eri tavoin ja nopeasti) tilattua
● Palvelu mukautuu asiakkaan muuttuviin olosuhteisiin
● Palveluntuottaja on avoin keskustelulle ja palautteen antamiselle
● Ongelmatilanteisiin tartutaan välittömästi
● Palvelu toteutuu siten kuin on luvattu
● Palvelu on luottamuksellista, turvallista ja yksityisyyttä kunnioittavaa.
Asiakas tulee ottaa mukaan palvelun suunnitteluun ja toteuttamiseen sen eri vaiheissa, sillä keskiössä on asiakas ja hänen tarpeisiinsa vastaaminen. Tärkeää on huomioida, että asiakasta kuullaan hänelle sopivalla tavalla. Joskus tämä voi edellyttää puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen käyttöä.

Laadunhallinta on olennaista, kun halutaan tuottaa hyvää palvelua. Keskeistä laadunhallinnan kannalta on asiakaspalautteiden hyödyntäminen asiakastyytyväisyyden seurannan ja parantamisen välineenä.

Systemaattinen ja perusteellinen perehdytys on tärkeää laadunhallinnan ja -valvonnan kannalta. Tähän voidaan hyödyntää esim. kaavakkeita ja check-listoja, jotta perehdytys on systemaattista. Tällöin voidaan varmistua, että avustaja on saanut kaikki tarvittavat tiedot työnsä tekemiseksi. Vastuu perehdytyksestä on työnantajana toimivalla palveluntuottajalla. Perehdytys tulee toteuttaa yhteistyössä asiakkaan kanssa siten, että asiakkaan erityistarpeet ja olosuhteet tulevat huomioiduiksi. Avustajaa tulee ohjeistaa kuitenkin kysymään epäselviksi jääneistä asioista.